Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer Senior Guardian (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

Deze treden in werking per 04-07-2005.

 

Algemene bepalingen,

 1. Nederlands recht is van toepassing.
 2. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de algemene voorwaarden daarvan afwijken.
 3. De algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Kwaliteit.

 1. De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst voldoet. Het product voldoet niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan dan, dan heeft de klant recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 • Retourzending van de producten is voor rekening van koper tenzij anders overeengekomen.
 • De koper heeft het recht het gekochte product gedurende 14 dagen uit te proberen, mocht het product niet aan de verwachtingen van koper voldoen, kan koper het product, indien onbeschadigd en in originele verpakking, retour sturen naar ondernemer. Ondernemer zal, indien retour gezonden product onbeschadigd en in originele verpakking is ontvangen, het aankoopbedrag terugstorten op rekening koper. Ondernemer behoudt het recht om eventueel bijkomstige kosten, zoals verzend en/of administratiekosten, op het terug te storten aankoopbedrag in mindering te brengen. Retourzending van de producten geschiedt voor risico en op kosten van koper.
 1. Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de klant zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product voor risico van de klant te sturen naar de fabrikant of importeur.

Eigendomsvoorbehoud.

 1. De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling.

 1. Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt tevens verstaan bijschrijving van het bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
 2. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen.

 1. Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leverdatum.

Klachten.

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.
 2. In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na levering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Niet afgehaalde producten.

 1. Indien de klant gedurende een periode van 1 maand heeft nagelaten het product af te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer gerechtigd het product te verkopen.

Prijzen.

 1. Indien voor aflevering een of meer kostprijsfactoren een verandering ondergaan, is de ondernemer gerechtigd de desbetreffende extra kosten in rekening te brengen.

Incasso.

 1. Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

 

Overmacht.

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import-of handelsverboden.

 

Schadevergoeding.

 1. De door de klant geleden schade die het gevolg is van tekortschieten van de ondernemer, wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en voldoende gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare schade is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt.
 2. De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Geschillenoplossing door de rechter.

 1. Geschillen zullen, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. De klant heeft het recht gedurende 5 weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke Rechter.LEGAL: http://www.SeniorGuardian.nl wordt u aangeboden door:
  Senior Guardian, Kvk 11062388, BTW NL.1672.83.583.B01
  Notarisappel 19
  4007 ZC Tiel
  Directie:
  Verantwoordelijk voor website inhoud: Michel Rovers
  Telefoon: +31638304200
  Email: verkoop@seniorguardian.nl

  BTWNr.: NL1672.83.583.B01

  KvKNr.:11062388

  Liability:
  Hoewel we de grootst mogelijke aandacht aan deze site besteden kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten ontleend worden. Al onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en tikfouten.

   Webshop mogelijk gemaakt met: M.Rovers